Foredragsholdere

Oppdateres fortløpende.

undefined
Olaug Bollestad
Olaug Bollestad (KrF) ble utnevnt til landbruks- og matminister 22. januar 2019. Bollestad bor i Gjesdal kommune, der hun var ordfører i perioden 2007-2013. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2013. Bollestad har yrkeserfaring som intensivsykepleier og fra ulike lederstillinger ved Stavanger universitetssjukehus. Som regjeringens ansvarlige for skog, vil Bollestad åpne konferansen den 28. mai.

undefined
Ellen Hambro
Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet. Hambro er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, og har lang erfaring innen miljøforvaltning på departements- og direktoratsnivå. Hun var ekspedisjonssjef i avdeling for skog og ressurspolitikk i Landbruks- og matdepartementet, før hun ble direktør i Statens forurensingstilsyn i 2007, og videre i Miljødirektoratet etter sammenslåingen med Direktoratet for naturforvaltning i 2013.

På Skog & Tre skal hun snakke om hvordan Miljødirektoratet forholder seg til rapportene fra FNs klimapanel og naturpanel, og hvordan de ser for seg at den norske skogen skal forvaltes på best mulig måte for å bidra til å løse de globale klima- og naturmangfoldskrisene.

undefined
Gunnhild Søgaard
Gunnhild Søgaard er avdelingsleder for skog og klima på divisjon for skog og utmark hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Søgaard har doktorgrad i skogfag fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, og hun har jobbet mye med klimatiltak i skog og klimagassregnskap.

På Skog & Tre skal hun snakke om hva rapportene fra klimapanelet betyr for norsk skogbruk, og om tiltakene som skisseres av klimapanelet og naturpanelet er forenelige.

undefined
Kristin Thorsrud Teien
Kristin Thorsrud Teien er forskningssjef på Norsk institutt for naturforskning (NINA). Teien er utdannet biolog og har bakgrunn fra forvaltning på ulike nivåer, blant annet nærmere 10 år i Klima- og miljødepartementet. Hun har god kunnskap om tilstand og påvirkning på norsk natur, og har lang erfaring med utvikling av virkemidler og kunnskapssystemer for naturforvaltning.

På Skog & Tre skal hun snakke om hovedrapporten fra FNs naturpanel, hva denne betyr for norsk skogbruk og gi oss en status på hvordan det står til med naturmangfoldet i Norge.

Har du ikke meldt deg på enda, gjør det nå:
PÅMELDING TIL SKOG & TRE 2020 – webinar


For spørsmål kontakt Tore Molteberg: tore@skogselskapet.no Tlf: 900 75 893